Értesítem, hogy a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL törvény (továbbiakban: Fémtv.) 2014. március 01-én hatályba lépő módosításai a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI.27.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott felismerésre alkalmas jellemzővel rendelkező fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok (továbbiakban: érzékeny FAJ kód) fémkereskedő általi átvételére, valamint nem fémkereskedőnek minősülő személyek, gazdálkodók általi értékesítésére új szabályokat állapítanak meg.

Ha az érzékeny FAJ kódú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag termelődése az adott ingatlanhoz köthető, azt az ingatlantulajdonos az értékesítést megelőzően a lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes fémkereskedelmi hatósághoz történő előzetes bejelentés mellett és a fémkereskedelmi hatóság visszaigazolását követően értékesítheti, kizárólag fémkereskedő részére. A visszaigazolást a fémkereskedelmi hatóság abban az esetben adja meg, ha nem merül fel adat az érzékeny FAJ kódú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag jogellenes származása tekintetében. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, mennyiségét,
b) a felvásárló fémkereskedő megnevezését, telephelyének címét,
c) az érzékeny FAJ kódú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárolásának helyét,
d) a bejelentő nevét, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító jelét vagy adószámát, telefonos elérhetőségét és
e) a Fémtv. 3. § (2) bekezdése szerinti bontási tevékenység esetén a bontási engedély számát, a bontás helyét, a bejelentő székhelyét és adószámát.

A bejelentést írásban, vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül – ami előzetes regisztrációhoz kötött – lehet benyújtani a fémkereskedelmi hatósághoz.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó szervezet az általa elszállított érzékeny FAJ kódú fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a fentiekben részletezett módon értékesítheti, azzal, hogy a bejelentési kötelezettségét a beszállítás helye szerint illetékes fémkereskedelmi hatósághoz köteles teljesíteni.
A közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetekre egyéb szabályok is vonatkoznak. A közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezeteknél termelődött érzékeny FAJ kódú fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítése kizárólag írásbeli szerződés alapján, az abban meghatározott fémkereskedő részére, a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetek által kiállított külön igazolás mellett történhet. A közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet a fémkereskedővel kötött szerződés eredeti példányát, vagy hitelesített másolatát a NAV Központi Hivatala részére köteles megküldeni a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, amely a szerződéseket nyilvántartja és közzéteszi a fémkereskedelmi hatóság szervezeti egységei részére.

Győr, 2014. március 4.

Érzékeny FAJ kódú kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jóváhagyásával értékesíthető fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok jegyzéke:

 • csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka
 • ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények
 • emléktábla fémhulladék
 • építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer)
 • ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka
 • ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével)
 • közlekedési műtárgy fémhulladéka (híd, hídkorlát, felüljáró)
 • vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka
 • szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka
 • tűzcsapok, tűzcsapszerelvények
 • telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél)
 • bálázott, préselt fémhulladék

Győr, 2014. március 4.